Mittaukset ja arvioinnit

Teemme mittauksia ja arviointeja, joiden avulla kartoitetaan kehittymiskohteita johtamisessa, esimiestyössä sekä erilaisten tiimien ja työyhteisöjen toiminnassa. Mittaus antaa selkeän kuvan vahvuuksista ja kehittämiskohteista, jolloin on helpompi suunnitella kehittämisen polku, on sitten kyseessä yksilö, tiimi tai työyhteisö.

Menestystekijät tulevaan saat mittaamalla ja arvioimalla nykytilaa. Tiedosta nykytila, tunnista kehittämistarpeet, tee suunnitelma ja toiminnallista!

Tiedolla johtaminen

Uskomus, luulo, olettamus vaiko tieto?

 

Mittaukset ja arvioinnit antavat tietoa kehittymisen tueksi.


Mittauksella saadaan asiat näkyviksi

Katse tulevaan
Jotta voimme suunnitella tulevaa ja haluamme kehittyä tiettyyn suuntaan on meidän ymmärrettävä nykyhetkeä. Missä mennään johtamisessa, esimiestoiminnassa, entäpä tiimeissä tai työilmapiirissä? Arvioimalla nykytilaa voimme nähdä missä meidän tulisi parantaa, jotta menestymme tästä eteenpäin ja tulevaisuudessa yksilöinä, tiimeinä ja organisaationa.

Toteutus (lyhyesti)
Tarjoamme valmiita kyselyitä, joita voidaan räätälöidä tai teemme juuri sellaisen kyselyn kuin tarve vaatii. Tämän jälkeen lähetämme jokaiselle kyselyyn vastaajalle sähköpostilinkin, jonka avaaminen ja vastaaminen kysymyksiin tapahtuu anonyyminä. Tulokset koostettaessa ei yksittäisiä vastauksia nähdä.
Dereco kokoaa vastauksista yhteenvedon, jonka jälkeen tulokset käydään läpi asiakasorganisaation kanssa ja kehittämistoimenpiteistä tehdään suunnitelma.Mitä arvoa on palautteesta?
Organisaation menestyksen takana ovat ihmiset – erilaiset ihmiset. Se, miten he kokevat johtamisen, esimiestoiminnan sekä miten sitoutuneita ja motivoituneita he ovat omiin tehtäviinsä ja tiiminsä, on täysin mitattavissa.
Mitä näillä mittauksilla sitten voidaan saavuttaa, on se, että ne antavat selkeän ja realistisen tilannekuvan nykytilasta ja auttavat tunnistamaan juuri oikeat kehittymisen tarpeet. Aikaa säästyy ja toimenpiteisiin voidaan ryhtyä heti.


Mittauksemme työyhteisöille ja tiimeille

Tehokkaan työyhteisön perustana on luottamus. Yhtä tärkeää on myös se, että työntekijöiden tavoitteet ovat samansuuntaiset ja niihin sitoudutaan. Työyhteisön menestys voidaankin määritellä näiden kahden tekijän - luottamus ja sitoutuminen - avulla. Vaikka sitoutuminen on välttämätöntä yhteistyön kannalta, useat työyhteisöt eivät onnistu siinä.

1. Tiimin toimivuus
Toimiva työyhteisö mittaus – sitoutuminen ja luottamus
Selvittää tiimin jäsenten sitoutumista kuudella osa-alueella ja keskinäistä luottamusta neljällä osa-alueella. Kun kyselyyn vastataan, arvioidaan kysymyksiä sitoutumisesta omasta näkökulmasta sekä, sitä miten arvioijan mielestä muut tiimin jäsenet ovat sitoutuneita. Luottamusosiossa on vahva sidos ihmisten erilaisuuteen ja erilaisiin käyttäytymistyyleihin.
Lopputuloksena kyselystä tiimille tulee näkyväksi kehittämistarpeet ja käsittelyprosessissa voidaan sopia konkreettiset kehittämistoimenpiteet.

2. Organisaatioilmasto
Tiimin sisäinen yhteistyö
On perinteinen organisaation ilmapiirimittaus, jossa arvioidaan 11 eri osa-alueen toimintaa.


Johtoryhmäsi työskentelytavan arviointi

Kun haluat uudistaa ja selkeyttää johtoryhmäsi työskentelytapaa ja rooleja, parantaa kommunikaatiota sekä saada uutta virtaa sen toimintaan, monitoroimme nykytilanteen, teemme yhteenvedon ja ehdotukset kehittämistoimenpiteistä. Ulkopuolinen arvio on puolueeton, aito ja rehellinen.


360º-palautemittaukset johtajille ja esimiehille

Kaikki seuraavat mittaukset ovat rakenteeltaan räätälöitävissä organisaation käyttötarkoituksen mukaan!

1. Klassinen 360°
Painottuu vahvasti suoritusten ja johtamisen arviointiin jakautuen 9 osa-alueeseen. Tämä malli on ollut pisimpään markkinoilla ja toimiin erittäin hyvin lähiesimiesten toiminnan tehokkuutta ja toimintaa selvitettäessä. Tässä kyselyssä mitataan sekä nykytilaa että haluttua tilannetta, jolloin kehittämisessä voidaan lähteä liikkeelle nykytilan ja tavoitetilan eroanalyysistä.

2. Osaava esimies 360°
Pelkistää johtamisen kolmeen pääkohtaan: Oman itsensä johtaminen, olosuhteiden johtaminen ja luottamuksen rakentaminen. Tätä mittausta käytetään silloin, kun esimerkiksi tuloskortissa on tavoitteet hyvälle johtamiselle ja onnistuminen sekä johtamisen kehittyminen halutaan systematisoida.Henkilökohtainen palaute, jossa useampi arvioija työtoverit, alaiset ja esimies arvioivat kohdetta esimies tai johtaja.

3. Johtajuus 360°
Tämä tukee ja syventää Johtajuusprofiilia Work Of Leaders ja toimii silloin, kun halutaan konkretisoida omaa johtamisen profiilia muiden näkemyksillä. Mittauksella saadaan näkyväksi 18 keskeisellä johtamisen osa-alueella ryhmiteltyinä vision, sitoutumisen ja toteutuksen varmistamisen pääkohtien alle.

4. Joustavuus ja luottamus 360°
Sellaiseen tilanteeseen ja silloin, kun on saatava nopeasti muutos aikaiseksi esim. ristiriitatilanteiden käsittelyssä, muutokseen valmistauduttaessa tai kun ei yksinkertaisesti löydetä sanoja, miten ilmaista tarvittava kehittyminen.
Joustavuutta mitataan kolmella ulottuvuudella: keskinäinen ymmärrys, keskinäinen rohkaisu ja keskinäinen lämpö.
Luottamusta mitataan neljällä ulottuvuudella: suoruus, avoimuus, hyväksyntä ja luotettavuus.

Johda tiedolla ja kerro meille millaista tietoa tarvitset, me autamme sinua löytämään oikeat kysymykset.

Ota yhteyttä!